กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.ปราจีนบุรี

กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560

รายละเอียด >>
 กิจกรรมอาหารปลอดภัย หัวใจอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.ยโสธร

กิจกรรมอาหารปลอดภัย หัวใจอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.ยโสธร

กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ยโสธร 169 หมู่ 17 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

รายละเอียด >>
“ข้าวอินทรีย์วิถีคนไทย ภาคเหนือ” จ.เชียงใหม่

“ข้าวอินทรีย์วิถีคนไทย ภาคเหนือ” จ.เชียงใหม่

โครงการกระทิงแดง สปิริต โดยบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เห็นถึงความสำคัญของแนวคิด และการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนสังคมในประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างโครงการกระทิงแดง สปิริต และสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี จัดกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคเหนือ)”

รายละเอียด >>
ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน จ.จันทบุรี

ปลูกป่าใต้ทะเล ช่วยชาวเลรักษ์พะยูน จ.จันทบุรี

ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งภาคตะวันออก มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของประเทศอย่างไร... ? เป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ลดการกัดเซาะชายฝั่ง แหล่งอาหารให้กับสัตว์น้ำน้อยใหญ่ แนวปะทะคลื่น เป็นต้น แม้ว่าทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวกับคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับทะเล แต่เชื่อไหมว่า เมื่อไรก็ตามที่ป่าชายเลนมีจำนวนน้อยจนถึงขั้นวิกฤติ วันนั้นเราจะมีปริมาณสัตว์ทะเลสำหรับบริโภคน้อยลง

รายละเอียด >>
รู้ภาษามือ อ่านภาษาตา สู่ภาษาใจ ปี 3

รู้ภาษามือ อ่านภาษาตา สู่ภาษาใจ ปี 3

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2512 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสอนคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น ในระยะแรกโรงเรียนได้เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น จึงขยายอาคารเรียนและสถานที่รองรับให้มากขึ้น

รายละเอียด >>
สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ ป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประมาณ 1,821,728 ไร่ มีความหลากหลาย ของธรรมชาติ ทรัพยากรยังคงความ อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของ 2 แม่น้ำที่ สำคัญ ก็คือ แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณ บุรี ทั้งยังเป็นพื้นที่เตรียมการเพื่อประกาศ ขึ้นเป็นมรดกโลก!!! แต่เพราะความอุดม สมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่า แห่งนี้

รายละเอียด >>
ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

กิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (ภาคกลาง)” จ.นครปฐม ที่ไม่ใช่แค่ได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและขั้นตอนต่างๆ ของการทำเกษตรอินทรีย์ แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและอาสาสมัครที่เปรียบเสมือนผู้บริโภค

รายละเอียด >>
อนุรักษ์ปากน้ำปราณฯ ประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน

อนุรักษ์ปากน้ำปราณฯ ประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน

โครงการกระทิงแดง สปิริต ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ณ หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนอาสาสมัครกว่า 70 ชีวิต ไปร่วมเรียนรู้วิถีการทำประมงพื้นบ้านควบคู่ไปกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

รายละเอียด >>
สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

สร้างอาหารให้สัตว์ป่า สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน

ประมงพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพในวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเลที่มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังส่งผลต่อรายได้และความสุขของคนในชุมชนการลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนของตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ต่างๆมากมายในการที่จะฟื้นฟูดูแลทดแทนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

รายละเอียด >>
รักษ์ป่าต้นน้ำ สู่วิถีความยั่งยืน ปี 2

รักษ์ป่าต้นน้ำ สู่วิถีความยั่งยืน ปี 2

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว ที่ทำร่วมกันในทุกปี ส่งผลให้ป่าที่ใกล้เสื่อมโทรมกลับมาสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ด้วยความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวของชุมชนที่คอยเฝ้าระวังไม่ให้ใครมาทำลายด้วยคติที่ว่า “ข้าวตำ น้ำตัก” คือการกินอยู่โดยอาศัยธรรมชาติ ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันดูแล เกื้อกูลต่อธรรมชาติ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

รายละเอียด >>

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150