เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.พิจิตร

เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.พิจิตร
ระยะเวลา : เสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
สถานที่ : ที่ทำการ อบต.หัวดง และวิชชาลัยชาวนาตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ภาคี : ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร และวิชชาลัยชาวนาพิจิตร
เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. - 28 พ.ค.

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร ก่อตั้งในปี 2550 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ หนุนเสริม และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้ง “วิชชาลัยชาวนา” ให้เกิดขึ้น ได้แก่ วิชชาลัยชาวนาตำบลหัวดง วิชชาลัยชาวนาอำเภอวชิรบารมี และวิชชาลัยชาวนาตำบลทุ่งใหญ่ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 ราย พื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 1,600 ไร่ ส่งผลให้มีผลผลิตทางเกษตรที่หลากหลาย เกษตรกรสามารถลดต้นทุน พึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าว ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว และส่งต่ออาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคหรือสังคมภายนอกอีกด้วย

โครงการกระทิงแดง สปิริต เห็นความสำคัญของการมีแหล่งอาหารปลอดภัย จึงได้สนับสนุนแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมกับ “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร” ด้วยการนำพาอาสาสมัครกระทิงแดง สปิริต ร่วมเรียนรู้กับวิชชาลัยชาวนาพิจิตร ในกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.พิจิตร” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 ณ วิชชาลัยชาวนาตำบลหัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่รูปธรรมของการขยายองค์ความรู้ของศูนย์ฯ ในรูปแบบของการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ที่คำนึงถึงสุขภาพของคนปลูก คนกิน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ สัมผัสถึงวิถีวัฒนธรรมชาวนา และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท้ายที่สุดแล้วอาสาสมัครจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้เกิดในพื้นที่ และสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย พร้อมสนับสนุนแนวคิดการทำงานของเกษตรกรผู้ผลิต เชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยสู่สังคมภายนอก สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

กำหนดการกิจกรรม "เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.พิจิตร

9 มิ.ย.60

22.00 น. ลงทะเบียน ณ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด 
23.00 น. ออกเดินทาง จ. พิจิตร

10 มิ.ย. 60

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า/ สันทนาการ
08.30 น. พิธีเปิด / ทำความรู้จักชุมชน
09.00 น. เรียนรู้จากคำพ่อสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ / แบ่งปันประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ / ร่วมออกแบบ และสร้างพื้นที่ตัวอย่าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ร่วมออกแบบ และสร้างพื้นที่ตัวอย่าง (ต่อ)
16.00 น. เข้าที่พัก (โฮมสเตย์)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. วงเสวนาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงจากใจคนปลูกสู่คนกิน
20.30 น. ชี้แจงกิจกรรมวันถัดไป / เข้าที่พัก

11 มิ.ย. 60

07.00 น. เก็บสัมภาระ / รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เรียนรู้วิถีชาวนา พิธีแรกนา ดำนา
11.00 น. สรุปการเรียนรู้ผ่านมุมมองอาสา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. แชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภค และผู้ผลิต
14.30 น. สรุปภาพรวม / ชม Multivision กิจกรรมที่ทำมา
15.00 น. พิธีปิด / อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน / รับประทานอาหารเย็น
16.30 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ

* หมายเหตุ : กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

การเตรียมตัว+ข้อควรปฏิบัติต่างๆ

การเดินทาง

นัดหมายเริ่มลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.2560 ตั้งแต่ เวลา 22.00 น. ณ ห้องโถงประชาสัมพันธ์ชั้น 1 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด (ล้อหมุน 23.00 น.) เยื้อง Big C บางบอน, อยู่ระหว่างซอยเอกชัย 58 และ 60, ตรงข้ามซอยเอกชัย 69

- เดินทางด้วยรถตู้อนุสาวรีย์ ให้ขึ้น อนุสาวรีย์-เคหะธนบุรีฯ คิวรถอยู่ใกล้เคียงกับ รถตู้เมืองทอง ราคา 30 บาท >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"
- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ >>> มาต่อรถเมล์ฝั่งขาออกจากเมือง สาย 76 >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"
- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ >>> ลงต่อรถเมล์ฝั่งขาออกจากเมือง สาย 176 >>> ลงหน้า Big C บางบอน >>> ข้ามสะพานลอย
- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวุฒากาศ >>> เดินข้ามฝั่งมาถนนวุฒากาศฝั่งเข้าถนนเอกชัย >>> ต่อรถเมล์สาย 43 หรือ Taxi แจ้งว่า "ไปบริษัท กระทิงแดง ระหว่างเอกชัย 58 และ เอกชัย 60"
- เดินทางด้วยรถเมล์ >>> สาย ปอ.140 ขึ้นที่อนุสาวรีย์ฝั่ง Century >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"

**หมายเหตุ : ทางบริษัทไม่รับฝากรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ นะครับ**

การเตรียมตัว

1. ใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นจิตอาสาลงแรงเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวั่นต่อความยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้า
2. สถานที่พักครั้งนี้อาสาจะพักในพื้นที่ใกล้ชุมชน ดังนั้นการแต่งกายหรือชุดที่ใส่นอน ขอให้งดเว้นเสื้อคอลึกและเสื้อกล้าม รวมไปถึงเสื้อผ้าโป๊เปลือยทุกรูปแบบ
3. เตรียมกางเกงขายาวหรือขาสามส่วนสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำ เพื่อป้องกันแมลงที่ไม่คาดคิดเช่น ยุง คุ่น
4. เตรียมถุงมือสำหรับทำกิจกรรมไปด้วย เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือหนัง ถุงมือยาง (แบบหนา) แต่ต้องเตรียมไป เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น และความสามารถในการทำกิจกรรม
5. ยาทากันยุง อุปกรณ์กันยุง เช่น ที่กันยุงแบบพกพา เพราะบริเวณนั้นใกล้กับป่า ยุงอาจจะเยอะ รวมไปถึงแมลงต่างๆ และยาแก้โรคประจำตัวด้วย
6. อาสาสมัครควรเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์สำหรับดูแลตัวเองให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะร้อน หนาว หรือว่าฝนตก เช่น อากาศในพื้นที่อาจจะร้อน อาสาอาจเตรียมครีมกันแดดพกติดตัวไปด้วย (ถ้ามี) แต่ถ้าในวันนั้นฝนตก อาสาอาจเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยก็ได้ (แล้วแต่สะดวก เช่น เสื้อกันฝน 7-11 ราคาถูกๆ) แต่ขอแบบไม่มี LOGO หรือลวดลายมากนัก เสื้อกันหนาวสำหรับอากาศหนาว เป็นต้น (ตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้า)
7. ผ้าถุง ผ้าขาวม้า เพื่อความสะดวกในการอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
8. อุปกรณ์ส่องสว่าง เช่น ไฟฉาย
9. ทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์การนอนไว้ให้ อาทิ หมอน ผ้าปูพื้น ผ้าห่ม หรืออาสาจะนำมาเองก็ได้ เช่นถุงนอน ผ้าหุ่ม หรือหมอนใช้ส่วนตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าพัก
** นอกเหนือจากการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมของร่างกายถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งในพื้นที่อากาศอาจจะค่อนข้างร้อน หรือฝนตก ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน คำนึงถึงสภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลัก หรือวันที่เดินทางแล้ว และวันที่ทำกิจกรรม อาสาเกิดอาการไม่สบายกระทันหัน อาสาสามารถแจ้งกับทีมงานได้เลย

กฎระเบียบในการไปทำกิจกรรม กับกระทิงแดง สปิริต

1. ห้ามดื่มสุราและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2. ห้ามสูบบุหรี่
3. ห้ามกระทำพฤติกรรมเชิงชู้สาวและการบุกรุกสถานที่หลับนอนของเพศตรงข้าม
4. ห้ามมีการทะเลาะวิวาท
5. ห้ามมีสารเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกชนิดในการครอบครอง
6. ห้ามเล่นการพนัน
7. ห้ามออกจากพื้นที่กิจกรรมในยามวิกาล ไม่ว่ากรณีใดๆ ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆ ให้แจ้งกับทางทีมงานที่ดูแลอาสาเพื่อความปลอดภัยในตัวและทรัพย์สินของอาสาเอง

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : (089)890-6349

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150