กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จ.ปราจีนบุรี

เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน บ้านบางแตน
ระยะเวลา : เสาร์ที่ 5 – อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
สถานที่ : โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง และกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน จ.ปราจีนบุรี
ภาคี : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน บ้านบางแตน จ.ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัคร : 23 มิ.ย. - 23 ก.ค.

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจทีซีพี ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้ “โครงการความมั่นคงทางด้านอาหาร” ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จากทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการหนุนเสริมศักยภาพของชุมชนในจัดการองค์ความรู้ การรวมกลุ่ม การแปรรูป และระบบตลาด เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจทีซีพี ได้รวบรวมแนวคิด องค์ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบองค์รวม จากความสำเร็จและบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา โดยมีภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เช่น มูลนิธิข้าวขวัญ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ จ.พิจิตร และกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม จ.ยโสธร เป็นที่ปรึกษา นำมาสู่การจัดตั้ง “กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน” ขึ้นในปี 2558 โดยมุ่งหวังจะสร้างพื้นที่สีเขียวรอบโรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาเกษตรซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านของกลุ่มธุรกิจทีซีพี ให้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเกษตรเคมี ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มาสู่การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ปัจจุบันมีสมาชิก 33 ครอบครัว พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 300 กว่าไร่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีข้าวอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือน ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม พร้อมที่จะส่งต่ออาหารที่ปลอดภัย และขยายความรู้เกษตรอินทรีย์สู่สังคมในวงกว้าง

โครงการกระทิงแดง สปิริต อยากจะนำเชิญชวนอาสาสมัครมาสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ “กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน” ในกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน บ้านบางแตน” ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง และที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่ตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดในพื้นที่ และขยายองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ไปสู่สังคมในวงกว้าง ท้ายที่สุดแล้วอาสาสมัครจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ด้วยการสนับสนุนแนวคิดของเกษตรกรผู้ผลิต และเชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยสู่สังคมภายนอก สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาสาสมัครร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน

2. เพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจแนวคิดเกษตรอินทรีย์ และมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ตัวอย่าง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในตำบลบางแตน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วม สนับสนุนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิต และเชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยสู่สังคมภายนอก

4. เพื่อให้อาสาสมัครรับรู้แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการสนับสนุนชุมชนหรือภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคม ในการพัฒนาองค์ความรู้ การรวมกลุ่ม การขยายเครือข่าย และการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนในสังคมไทย

กำหนดการกิจกรรม "เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน บ้านบางแตน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

06.00 น. ลงทะเบียนอาสาสมัคร ที่บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
07.00 น. ออกเดินทางสู่บ้านบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
10.00 น. เดินทางถึงเวทีกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี / รับ Gift set / รับประทานอาหารเช้า
11.00 น. สันทนาการ / ตั้งชื่อรุ่น / แบ่งกลุ่ม
11.30 น. พิธีเปิด / ทำความรู้จักชุมชน / ทำความรู้จักกลุ่ม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ฐานการเรียนรู้ : การผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชนตำบลบางแตน
16.00 น. อาสาสมัครร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฐานการเรียนรู้
17.00 น. อาสาสมัครเดินทางกลับที่พัก / อาบน้ำ ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
18.00 น. ​รับประทานอาหารเย็น (อาหารฝีมืออาสาสมัคร + KTD spirit)
19.00 น. วงเสวนา / พูดคุยแลกเปลี่ยน
20.30 น. ชี้แจงกิจกรรมวันถัดไป และเดินทางกลับที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. สันทนาการ / บอกเล่าเก้าสิบ / ชี้แจงกิจกรรม
08.30 น. ร่วมออกแบบและวางแผนการทำงาน กิจกรรม “สร้างแปลงตัวอย่าง” ร่วมกับชุมชน
09.00 น. กิจกรรม “สร้างแปลงตัวอย่าง”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. อาสาสมัครนำชมแปลงตัวอย่าง
14.00 น. สรุปภาพรวม / แชร์ไอเดีย / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15.30 น. ชม Multivision
15.45 น. พิธีปิด
16.00 น. อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน/รับประทานอาหารเย็น
17.00 น. เดินทางกลับ

* หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

การเตรียมตัว+ข้อควรปฏิบัติต่างๆ

การเดินทาง

นัดหมายเริ่มลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 5 ส.ค.2560 ตั้งแต่ เวลา 05.30 น. ณ ห้องโถงประชาสัมพันธ์ชั้น 1 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด (ล้อหมุน 06.30 น.) เยื้อง Big C บางบอน, อยู่ระหว่างซอยเอกชัย 58 และ 60, ตรงข้ามซอยเอกชัย 69

- เดินทางด้วยรถตู้อนุสาวรีย์ ให้ขึ้น อนุสาวรีย์-เคหะธนบุรีฯ คิวรถอยู่ใกล้เคียงกับ รถตู้เมืองทอง ราคา 30 บาท >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"
- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ >>> มาต่อรถเมล์ฝั่งขาออกจากเมือง สาย 76 >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"
- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ >>> ลงต่อรถเมล์ฝั่งขาออกจากเมือง สาย 176 >>> ลงหน้า Big C บางบอน >>> ข้ามสะพานลอย
- เดินทางด้วย BTS >>> มาลงที่สถานีวุฒากาศ >>> เดินข้ามฝั่งมาถนนวุฒากาศฝั่งเข้าถนนเอกชัย >>> ต่อรถเมล์สาย 43 หรือ Taxi แจ้งว่า "ไปบริษัท กระทิงแดง ระหว่างเอกชัย 58 และ เอกชัย 60"
- เดินทางด้วยรถเมล์ >>> สาย ปอ.140 ขึ้นที่อนุสาวรีย์ฝั่ง Century >>> ลงหน้า Big C พระราม 2 >>> ข้ามฝั่งมาขึ้นรถเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 บาท ลงที่ "ปากซอยเอกชัย 69"

**หมายเหตุ : ทางบริษัทไม่รับฝากรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ นะครับ**

การเตรียมตัว

1. ใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นจิตอาสาลงแรงเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวั่นต่อความยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้า
2. สถานที่พักครั้งนี้อาสาจะพักในพื้นที่ใกล้ชุมชน ดังนั้นการแต่งกายหรือชุดที่ใส่นอน ขอให้งดเว้นเสื้อคอลึกและเสื้อกล้าม รวมไปถึงเสื้อผ้าโป๊เปลือยทุกรูปแบบ
3. เตรียมกางเกงขายาวหรือขาสามส่วนสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำ เพื่อป้องกันแมลงที่ไม่คาดคิดเช่น ยุง คุ่น
4. เตรียมถุงมือสำหรับทำกิจกรรมไปด้วย เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือหนัง ถุงมือยาง (แบบหนา) แต่ต้องเตรียมไป เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น และความสามารถในการทำกิจกรรม
5. ยาทากันยุง อุปกรณ์กันยุง เช่น ที่กันยุงแบบพกพา เพราะบริเวณนั้นใกล้กับป่า ยุงอาจจะเยอะ รวมไปถึงแมลงต่างๆ และยาแก้โรคประจำตัวด้วย
6. อาสาสมัครควรเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์สำหรับดูแลตัวเองให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะร้อน หนาว หรือว่าฝนตก เช่น อากาศในพื้นที่อาจจะร้อน อาสาอาจเตรียมครีมกันแดดพกติดตัวไปด้วย (ถ้ามี) แต่ถ้าในวันนั้นฝนตก อาสาอาจเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยก็ได้ (แล้วแต่สะดวก เช่น เสื้อกันฝน 7-11 ราคาถูกๆ) แต่ขอแบบไม่มี LOGO หรือลวดลายมากนัก เสื้อกันหนาวสำหรับอากาศหนาว เป็นต้น (ตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้า)
7. ผ้าถุง ผ้าขาวม้า เพื่อความสะดวกในการอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
8. อุปกรณ์ส่องสว่าง เช่น ไฟฉาย
9. ทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์การนอนไว้ให้ อาทิ หมอน ผ้าปูพื้น ผ้าห่ม หรืออาสาจะนำมาเองก็ได้ เช่นถุงนอน ผ้าหุ่ม หรือหมอนใช้ส่วนตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าพัก
** นอกเหนือจากการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมของร่างกายถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งในพื้นที่อากาศอาจจะค่อนข้างร้อน หรือฝนตก ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน คำนึงถึงสภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลัก หรือวันที่เดินทางแล้ว และวันที่ทำกิจกรรม อาสาเกิดอาการไม่สบายกระทันหัน อาสาสามารถแจ้งกับทีมงานได้เลย

กฎระเบียบในการไปทำกิจกรรม กับกระทิงแดง สปิริต

1. ห้ามดื่มสุราและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2. ห้ามสูบบุหรี่
3. ห้ามกระทำพฤติกรรมเชิงชู้สาวและการบุกรุกสถานที่หลับนอนของเพศตรงข้าม
4. ห้ามมีการทะเลาะวิวาท
5. ห้ามมีสารเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกชนิดในการครอบครอง
6. ห้ามเล่นการพนัน
7. ห้ามออกจากพื้นที่กิจกรรมในยามวิกาล ไม่ว่ากรณีใดๆ ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆ ให้แจ้งกับทางทีมงานที่ดูแลอาสาเพื่อความปลอดภัยในตัวและทรัพย์สินของอาสาเอง

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : (089)890-6349

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150