กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน บ้านกุดเชียงมี

จากความสำเร็จและความมุ่งมั่นของ “กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี” เพื่อหาทางออกจากผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร ตามแนวทางการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภา) และการผลิตแบบอินทรีย์ จนกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในอีสาน เช่น กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม จ.ยโสธร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.สุรินทร์ จัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ภาคีอีสาน เพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในเมืองขอนแก่น และผู้ที่สนใจ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และสนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน 

Highlight

  • มหกรรมเกษตรอินทรีย์ภาคีอีสาน (นิทรรศการ ตลาดนัดสีเขียว)
  • ผูกเสี่ยว ฮ่วมแฮง (คนปลูก-คนกิน)
  • พาแลง ชิมข้าวใหม่
  • นิทรรศการ ตลาดนัดสีเขียว

© 2015 KTD rights reserved
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150